СКОЛИОЗА
Важно Важно Важно
Характерни белези
Характерни белези на сколиозата Едното рамо изглежда по-високо или по- ниско от другото. Едното рамо изглежда с по-заоблен контур. Гръдният кош изглежда хлътнал и несиметричен. Главата, сякаш не се намира в средата на раменете. Талията е неравна или наклонена. Тазът е наклонен или завъртян настрани. Единият хълбок е по-високо от другия. Единият крак изглежда по-къс от другия . Въпреки, че дължината на крайниците е еднаква, наклонът на таза е причина за оптичното скъсяване на краката. Забелязва се нарушаване на походката. Походката може да е нарушена.
Декември 2018
ПонВтоСряЧетПетСъбНед
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31      

Календар Календар

free counters
BGtop

ДОКУМЕНТИ, НЕОБХОДИМИ НА ИНВАЛИДИТЕ ЗА ПРЕФЕРЕНЦИИ ПРИ ВНОС НА АВТОМОБИЛИ

Go down

ДОКУМЕНТИ, НЕОБХОДИМИ НА ИНВАЛИДИТЕ ЗА ПРЕФЕРЕНЦИИ ПРИ ВНОС НА АВТОМОБИЛИ

Писане by DariTT on Чет Юли 28, 2011 12:29 pm

Един от признаците за цивилизованост на обществото е доколко е осигурено съ-действие за максимално възможната интеграция на инвалидите в нормалния живот.
Тези хора без съмнение имат право на еднакво уважение към човешкото им дос-тойнство и на еднакви с другите хора граждански и политически права. За да се осигури тяхната самостоятелност е необходимо специално медицинско, психическо или функцио-нално лечение, осигуряване на протези или други ортопедични апарати. Освен това инва-лидите имат право на образование, професионално обучение и възстановяване на трудос-пособността си както всеки друг човек. С други думи и тези хора следва да се радват на достойно жизнено равнище, което следва да им бъде осигурено чрез съобразяване с особе-ните им икономически и социални нужди така, че те да могат да участват равностойно в социалния живот.


Ако анализираме съответните нормативни текстове ще установим какви преферен-ции са осигурени на хората в неравностойно положение. Трудно е да се спираме на всички преференции, които се дават на инвалидите, затова нека да видим едно много популярно тяхно предимство. Правата им при внос на автомобили.
Законът за данък върху добавената стойност определя данъчна ставка в размер на нула при доставка на територията на страната на леки автомобили с обем на двигателя до 1800 куб. см и с мощност на двигателя до 100 конски сили, когато получатели са лица с над 90 на сто трайно намалена работоспособност или трайно ограничена възможност за социална адаптация или лица на 6 и повече години с до 90 на сто включително трайно на-малена работоспособност или трайно ограничена възможност за социална адаптация. Без заплащане на ДДС може да се придобие лек автомобил за период от три години за употре-бяван и пет години за нов автомобил. Нулевата ставка се прилага само, когато данъкът е до левовата равностойност на 900 щатски долара.
От тези обстоятелства следват и документите, които ще са необходими за доказване на претенциите, а именно:
- декларация от инвалида, че не е придобил през предходните 3 г. употребяван ав-томобил или през предходните 5 г. - нов автомобил;
- експертно решение на Районната експертна лекарска консултативна комисия (РЕЛКК) или на Централната експертна лекарска консултативна комисия (ЦЕЛКК) - за лицата с трайно намалена работоспособност или трайно ограничена възможност за соци-ална адаптация под 16-годишна възраст, а за лицата с трайно намалена работоспособност или трайно ограничена възможност за социална адаптация над 16-годишна възраст - екс-пертно решение на Териториалната експертна лекарска комисия (ТЕЛК) или на Национал-ната експертна лекарска комисия (НЕЛК). Тези експертни решения на РЕЛКК и ТЕЛК следва да са заверени в съответната картотека за медицински експертни досиета. При ос-видетелстване и преосвидетелстване на лица на 6 и повече години с до 90 на сто включи-телно трайно намалена работоспособност или трайно ограничена възможност за социална адаптация, които имат заболяване или увреждане, включено в посочения по-долу списък, РЕЛКК (ЦЕЛКК) и ТЕЛК (НЕЛК) посочват в експертното решение дали едно или повече заболявания на лицето са включени или могат да бъдат приравнени към заболяванията от списъка.
За освобождаването от мито трябва да докажем размера на митническата стойност на употребяваните автомобили - база мощността на двигателите им, както следва:
- когато мощността е посочена в конски сили, митническата стойност е равна на броя на конските сили, определен по DIN, умножен по 300 лв., или на броя на конските сили по SAE, умножен по 285 лв.;
- когато мощността е посочена в киловати, митническата стойност е равна на броя на киловатите, определен по DIN, умножен по 408 лв., или на броя на киловатите по SAE, умножен по 388 лв.
Митническата стойност се намалява със степента на износване според продължи-телността на употреба до влизането в РБ, както следва:
- през първата година считано от датата на първоначалната регистрация - не се на-малява;
- през втората година - с 20 на сто;
- през всяка следваща година до 5-ата включително - с по още 10 на сто, като общо-то намаление не може да превишава 50 на сто независимо от годините.
За освобождаването са необходими:
- посочената по-горе декларация по образец;
- посочените по-горе експертни решения;
- удостоверение от дирекция Социално подпомагане на Агенцията за социално подпомагане по постоянен адрес на вносителя, че не са ползвани правата по чл. 48, ал. 1 от Правилника за прилагане на Закона за интеграция на хората с увреждания.
За нов автомобил се счита автомобил, който:
- не е имал постоянна пътна (полицейска) регистрация в чужбина;
- от датата на първоначалната му пътна (полицейска) регистрация в чужбина до да-тата на преминаване на държавната граница на РБ не е изминала повече от една година;
- е бил новозакупен и оформен митнически като временен внос в РБ при последва-що му оформяне на режим внос.
А ето и заболяванията и уврежданията, при които за лица на 6 и повече години с до 90 на сто включително трайно намалена работоспособност или трайно ограничена въз-можност за социална адаптация се допуска безмитен внос на автомобили:
1. Лъжлива става на бедрото или подбедрицата при общи и местни противопоказа-ния за оперативно лечение.
2. Анкилоза или рязко изразена контрактура на едната или на двете тазобедрени стави.
3. Едностранна тежка коксартроза, довела до трайна контрактура с ограничение на флексията.
4. Скъсяване на единия долен крайник анатомично или функционално със 7 и пове-че сантиметра.
5. Анкилоза на колянната става във флексия под ъгъл.
6. Халтава колянна или тазобедрена става с абнормни, пасивни безактивни движе-ния.
7. Облитериращи заболявания на артериалните съдове на долен крайник, довели до трофични изменения и затрудняващи походката.
8. Трайна парализа на ходилото или подбедрицата, както и тежка пареза на същите с остатъчни функционални движения в ставите и пръстите.
9. Трайна долна моноплегия, както и тежка долна монопареза.
10. Анкилоза на двете тазобедрени стави.
11. Контрактура на едната или на двете коленни стави.
12. Деформация на стъпалото в положение на принудителна трайна дорзифлексия и плантофлексия.
13. Имплантирани ендопротези на тазобедрената, колянната или глезенната става и състояние след реимплантация на същата при функционални нарушения в моноподалния стоеж, степента на мускулната компенсация, силата и издръжливостта, в обема на движе-нията и стабилността на имплантанта.
14. Двустранни високи конгенитални луксации при оформен функционален дефи-цит на стоежа, придвижването и издръжливостта.
15. Значително изразена деформация на гръбначния стълб и торакса със статична декомпенсация на стоежа и придвижването и минимални отклонения в сагитална, фрон-тална, трансверзална и аксиална проекция.
16. Вродени деформитети на долните крайници с нарушение на монобиподалния стоеж, придвижването, силата и издръжливостта.
17. Хемофилна артропатия с нарушаване на стабилността и мобилитета на крайни-ците.
18. Артрогрипоза при декомпенсация на придвижването и стоежа.
19. Тежко изразен двустранен елефантиазис, затрудняващ придвижването.
20. Трайна долна параплегия.
21. Генерализирани форми на Бехтерев със засягане на тазобедрените стави.
22. Трайна хемиплегия (включително круциата), както и тежка хемипареза.
23. Средно изразена долна парапареза или хемипареза (включително круциата) със значително нарушение на двигателните функции.
24. Прогресивна мускулна дистрофия.
25. Късни и трайни последствия от травматично увреждане на гръбначния мозък или кауда еквина с рязко изразени двигателни нарушения или тежко разстройство на фун-кциите на тазовите органи.
26. Миопатии с 50 и над 50 на сто трайно намалена работоспособност.
27. Мултиплена склероза.
28. Ампутация или дезартикулация на горен крайник над метакарпофалангиалните стави.
29. Ампутация или дезартикулация на долен крайник през или над метатарзалните стави.
Под инвалиди нашето законодателство разбира лицата със съществени физически (включително сетивни), умствени или психически увреждания или недъзи, ограничаващи или препятстващи извършването на дейност или функция, считана за нормална за човека, които са получили съответното свидетелство от компетентен медицински орган, удостове-ряващо тяхната инвалидност.
Колата може да бъде въведена на митническата територия на страната от самия ин-валид, от негов пълномощник, от търговец на коли или от превозно предприятие. Така тази кола се оказва под митнически надзор и разпореждането с нея може да става само със зна-нието и разрешението на митническите органи.
След това за колата се подава митнически манифест от превозвача. В него се посоч-ват главно данни за идентификация на колата и на получателя.
В двадесет дневен срок от датата на подаване на митническия манифест инвалидът следва да поиска вноса на колата с освобождаване от ДДС и от мито при горепосочените условия.
Това става с митническа декларация.
Към нея ще бъде необходимо представянето на договора за покупко-продажба или за дарение на автомобила, на техническия талон на колата и други документи, които мит-ницата може да поиска за проверка на истинността на данните в декларацията и особено - за определяне на митническата стойност, на тарифното й класиране и на произхода й.
Най - често използваният документ за произход на колата е сертификатът за движе-ние на стоките EUR.1 или Декларация върху фактурата.

Адвокат Валентин Русев

DariTT
Admin

Брой мнения : 62
Join date : 26.07.2011
Age : 41
Местожителство : Бургас

http://scoliosis.bulgarianforum.net

Върнете се в началото Go down

Върнете се в началото


 
Права за този форум:
Не Можете да отговаряте на темите