СКОЛИОЗА
Важно Важно Важно
Характерни белези
Характерни белези на сколиозата Едното рамо изглежда по-високо или по- ниско от другото. Едното рамо изглежда с по-заоблен контур. Гръдният кош изглежда хлътнал и несиметричен. Главата, сякаш не се намира в средата на раменете. Талията е неравна или наклонена. Тазът е наклонен или завъртян настрани. Единият хълбок е по-високо от другия. Единият крак изглежда по-къс от другия . Въпреки, че дължината на крайниците е еднаква, наклонът на таза е причина за оптичното скъсяване на краката. Забелязва се нарушаване на походката. Походката може да е нарушена.
Декември 2018
ПонВтоСряЧетПетСъбНед
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31      

Календар Календар

free counters
BGtop

ЗАКОН ЗА ИНТЕГРАЦИЯ НА ХОРАТА С УВРЕЖДАНИЯ

Go down

ЗАКОН ЗА ИНТЕГРАЦИЯ НА ХОРАТА С УВРЕЖДАНИЯ

Писане by DariTT on Чет Юли 28, 2011 11:51 am

ЗАКОН ЗА ИНТЕГРАЦИЯ НА ХОРАТА С УВРЕЖДАНИЯ


В сила от 01.01.2005 г.
Обн. ДВ. бр.81 от 17 Септември 2004г., изм. ДВ. бр.28 от 1 Април 2005г., изм. ДВ. бр.88 от 4 Ноември 2005г., изм. ДВ. бр.94 от 25 Ноември 2005г., изм. ДВ. бр.103 от 23 Декември 2005г., изм. ДВ. бр.105 от 29 Декември 2005г., изм. ДВ. бр.18 от 28 Февруари 2006г., изм. ДВ. бр.30 от 11 Април 2006г., изм. ДВ. бр.33 от 21 Април 2006г., изм. ДВ. бр.37 от 5 Май 2006г., изм. ДВ. бр.63 от 4 Август 2006г., изм. ДВ. бр.95 от 24 Ноември 2006г., изм. ДВ. бр.97 от 1 Декември 2006г., изм. ДВ. бр.108 от 29 Декември 2006г., изм. ДВ. бр.31 от 13 Април 2007г., изм. ДВ. бр.46 от 12 Юни 2007г., изм. ДВ. бр.108 от 19 Декември 2007г., изм. ДВ. бр.41 от 2 Юни 2009г., изм. ДВ. бр.74 от 15 Септември 2009г., изм. ДВ. бр.24 от 26 Март 2010г.

Глава първа.
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. Този закон урежда обществените отношения, свързани с интеграцията на хората с увреждания.


Чл. 2. Този закон има за цел създаване на условия и гаранции за:

1. равнопоставеност на хората с увреждания;

2. социална интеграция на хората с увреждания и упражняване на правата им;

3. подкрепа на хората с увреждания и техните семейства;

4. интегриране на хората с увреждания в работна среда.


Чл. 3. Не се допуска пряка или непряка дискриминация по отношение на хората с увреждания.


Чл. 4. Интеграцията на хората с увреждания се осъществява чрез:

1. медицинска и социална рехабилитация;

2. образование и професионално обучение;

3. (доп. - ДВ, бр. 24 от 2010 г.) трудова заетост и професионална реализация;

4. достъпна жизнена и архитектурна среда;

5. социални услуги;

6. социално-икономическа защита;

7. достъпна информация.


Глава втора.
ОРГАНИ НА УПРАВЛЕНИЕ
Чл. 5. (1) Министерският съвет определя държавната политика за интеграция на хората с увреждания.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 24 от 2010 г.) Държавната политика за интеграция на хората с увреждания се провежда от Министерския съвет, министъра на труда и социалната политика, областните управители и органите на местното самоуправление в сътрудничество с национално представителните организации на и за хората с увреждания, национално представителните организации на работодателите и национално представителните организации на работниците и служителите съобразно приета национална стратегия за хората с увреждания.

(3) Държавните органи и органите на местното самоуправление съобразно своите правомощия приемат нормативни актове, стратегии, програми, стандарти и други документи, свързани с интеграцията на хората с увреждания.

(4) (Нова - ДВ, бр. 24 от 2010 г.) При осъществяване на държавната политика за интеграция на хората с увреждания органите по ал. 2 се подпомагат и от други организации, работещи в областта на интеграцията и защитата на правата на хората с увреждания.


Чл. 6. (1) (Доп. - ДВ, бр. 24 от 2010 г.) За осъществяване на сътрудничество при разработване и провеждане на политиката в областта на интеграцията на хората с увреждания към Министерския съвет се създава Национален съвет за интеграция на хората с увреждания с председател министъра на труда и социалната политика.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 24 от 2010 г.) Националният съвет за интеграция на хората с увреждания е консултативен орган, в който участват представители на: държавата, определени от Министерския съвет, национално представителните организации на и за хората с увреждания, национално представителните организации на работниците и служителите, национално представителните организации на работодателите и Националното сдружение на общините в Република България.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 24 от 2010 г.) Националният съвет за интеграция на хората с увреждания дава становища по всички проекти на нормативни актове, стратегии, програми и планове, които засягат правата на хората с увреждания и тяхната интеграция.

(4) (Изм. - ДВ, бр. 24 от 2010 г.) Министерският съвет приема Правилник за устройството и дейността на Националния съвет за интеграция на хората с увреждания, в който определя и критериите за национална представителност на организациите на и за хората с увреждания.


Чл. 7. (1) За изпълнение на държавната политика за интеграция на хората с увреждания се създава Агенция за хората с увреждания.

(2) Агенцията е юридическо лице на бюджетна издръжка - второстепенен разпоредител с бюджетни кредити, със седалище София и има статут на изпълнителна агенция към министъра на труда и социалната политика.

(3) Агенцията за хората с увреждания се представлява и ръководи от изпълнителен директор.

(4) Дейността, структурата и числеността на персонала на Агенцията за хората с увреждания се определят с устройствен правилник, приет от Министерския съвет по предложение на министъра на труда и социалната политика.


Чл. 8. Агенцията за хората с увреждания осъществява изпълнението на държавната политика за интеграция на хората с увреждания, като:

1. (изм. - ДВ, бр. 46 от 2007 г., в сила от 12.06.2007 г., изм. - ДВ, бр. 24 от 2010 г.) регистрира лица, които осъществяват дейности по предоставяне на помощни средства, приспособления и съоръжения за хората с увреждания и медицински изделия, посочени в списъците по чл. 35а, ал. 1;

2. (нова - ДВ, бр. 24 от 2010 г.) контролира дейностите по предоставяне на помощни средства, приспособления и съоръжения за хората с увреждания и медицински изделия, посочени в списъците по чл. 35а, ал. 1;

3. (предишна т. 2 - ДВ, бр. 24 от 2010 г.) води регистър на специализираните предприятия и кооперации на хората с увреждания;

4. (предишна т. 3 - ДВ, бр. 24 от 2010 г.) участва и дава задължително становище при изготвянето на проекти на нормативни актове, свързани с хората с увреждания;

5. (предишна т. 4 - ДВ, бр. 24 от 2010 г.) разработва програми и финансира проекти за стимулиране на стопанската инициатива на хората с увреждания и стопанската инициатива в интерес на хората с увреждания;

6. (нова - ДВ, бр. 24 от 2010 г.) разработва програми и финансира проекти за рехабилитация, интеграция и за изграждане на достъпна среда за хората с увреждания;

7. (предишна т. 5 - ДВ, бр. 24 от 2010 г.) извършва и други дейности, определени с акт на Министерския съвет.


Чл. 9. (1) Агенцията за хората с увреждания създава и поддържа информационна база данни за хората с трайни увреждания.

(2) Данните по ал. 1 служат за проследяване на броя и за анализ на социално-икономическия статус на хората с увреждания за планиране на дейности, свързани със задоволяване на потребностите от образование, медицинска и социална рехабилитация.

(3) Националната експертна лекарска комисия, териториалните експертни лекарски комисии, Националният осигурителен институт, Националният статистически институт, Националният център за здравна информация, Държавната агенция за закрила на детето и други органи, работещи в областта на хората с увреждания, предоставят необходимата информация за създаване и поддържане на базата данни по ал. 1.

(4) Информацията в базата данни се въвежда служебно и се използва за целите по ал. 2.

(5) Достъпът до базата данни може да бъде отказан в случаите, когато се иска информация, представляваща лични данни, ако физическото лице, до което се отнася, не е съгласно с разкриването й по силата на Закона за защита на личните данни.

(6) Редът за воденето и поддържането на базата данни по ал. 1 се определя в правилника за прилагане на закона.


Глава трета.
ОЦЕНЯВАНЕ НА УВРЕЖДАНЕТО И НА ВЪЗМОЖНОСТИТЕ ЗА ИНТЕГРАЦИЯ
Чл. 10. Оценяването на увреждането се извършва чрез медицинска експертиза и социална оценка.


Чл. 11. Медицинската експертиза се извършва при условията и по реда на медицинската експертиза на работоспособността.


Чл. 12. (Изм. - ДВ, бр. 24 от 2010 г.) (1) Социалната оценка се извършва въз основа на медицинската експертиза по методика, утвърдена от министъра на труда и социалната политика.

(2) Социалната оценка установява:

1. потребностите и възможностите за рехабилитация;

2. възможностите за обучение;

3. възможностите за трудова заетост и професионална реализация;

4. потребностите от социални услуги;

5. възможностите за социално включване.

(3) Социалната оценка се извършва по искане на:

1. лицето с увреждане;

2. родителя (осиновителя), настойника или попечителя на лице с увреждане;

3. семейството на роднини, близки или приемното семейство, при което е настанено дете с увреждане по реда на чл. 26 от Закона за закрила на детето.

(4) По искане и с участието на лицата по ал. 3 въз основа на социалната оценка се изготвя индивидуален план за интеграция


Чл. 13. (1) Социалната оценка включва:

1. (изм. - ДВ, бр. 24 от 2010 г.) оценка на обстоятелствата по чл. 12, ал. 2;

2. препоръки за необходимите мерки за социално включване;

3. мотивирано предложение за отпускане на месечна добавка за социална интеграция по чл. 42, ако се установи, че е необходимо отпускането й.

4. (нова - ДВ, бр. 24 от 2010 г.) мотивирано предложение за отпускане на целева помощ за изработване и/или покупка на помощни средства, приспособления и съоръжения за хората с увреждания и медицински изделия, посочени в списъците по чл. 35а, ал. 1;

5. (нова - ДВ, бр. 24 от 2010 г., в сила от 01.01.2011 г.) мотивирано предложение за отпускане на финансова подкрепа по чл. 41а.

(2) Социалната оценка по ал. 1 се извършва от консултативни комисии към дирекциите "Социално подпомагане" на Агенцията за социално подпомагане.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 24 от 2010 г.) Поименният състав на комисията по ал. 2 се утвърждава със заповед на директора на дирекция "Социално подпомагане" на Агенцията за социално подпомагане и включва:

1. експерт от дирекция "Социално подпомагане", определен от директора на дирекция "Социално подпомагане";

2. лекар, определен от директора на регионалния център по здравеопазване;

3. психолог, определен от началника на регионалния инспекторат по образование;

4. педагог, определен от началника на регионалния инспекторат по образование;

5. представител на общината, определен от съответния кмет;

6. експерт от дирекцията "Бюро по труда", определен от директора на дирекция "Бюро по труда" на Агенцията по заетостта.

(4) При необходимост се включват и други специалисти.

(5) Дейността, правилата за работата на комисиите по ал. 2 и срокът на действие на социалната оценка се определят в правилника за прилагане на закона.


Глава четвърта.
ОБЛАСТИ ЗА ИНТЕГРАЦИЯ
Раздел I.
Профилактика и рехабилитация на уврежданията
Чл. 14. (1) Министерският съвет приема програми за профилактика, в които определя приоритетните цели, мерките и средствата за предотвратяване на увреждането.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 24 от 2010 г.) Министерският съвет по предложение на Министерството на здравеопазването приема програма за ранна диагностика и профилактика на генетичните и пренаталните заболявания и придобити състояния.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 24 от 2010 г.) Органите на местното самоуправление, национално представителните организации на и за хората с увреждания, другите организации, работещи в областта на интеграцията и защитата на правата на хората с увреждания, национално представителните организации на работодателите и национално представителните организации на работниците и служителите съдействат за предотвратяване на уврежданията чрез:

1. здравна и екологична просвета за ограничаване на рисковите фактори, свързани с начина на живот и с околната среда;

2. здравна профилактика;

3. осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд.


Чл. 15. (1) Хората с трайни увреждания имат право на медицинска и социална рехабилитация.

(2) Медицинската рехабилитация е лечебна дейност, осъществявана от мултидисциплинарни екипи при условията и по реда на Закона за лечебните заведения и на Закона за здравното осигуряване, която включва:

1. поддържаща медикаментозна терапия;

2. физикална терапия;

3. говорна и зрителна терапия;

4. кинезитерапия;

5. ерготерапия;

6. психотерапия;

7. трудово лечение;

8. (изм. - ДВ, бр. 46 от 2007 г., в сила от 12.06.2007 г., изм. - ДВ, бр. 24 от 2010 г.) назначаване на помощни средства, приспособления и съоръжения и медицински изделия за хората с увреждания.

(3) Участие в медицинската рехабилитация могат да вземат и семействата на хората с трайни увреждания, когато нуждите на лечебния процес налагат това.

(4) Социалната рехабилитация е създаване на умения за водене на самостоятелен живот чрез рехабилитация на зрението, слуха и говора, двигателна рехабилитация, психологична помощ, предоставяне на социални услуги и други дейности.


Раздел II.
Образование и професионална подготовка
Чл. 16. (1) (Изм. - ДВ, бр. 74 от 2009 г., в сила от 15.09.2009 г.) Към регионалните инспекторати на Министерството на образованието, младежта и науката се създават екипи за комплексно педагогическо оценяване и интегрирано обучение на децата с увреждания.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 74 от 2009 г., в сила от 15.09.2009 г.) За подпомагане на интегрираното обучение на децата с увреждания се създават ресурсни центрове за интегрирано обучение към Министерството на образованието, младежта и науката.


Чл. 17. (Изм. - ДВ, бр. 74 от 2009 г., в сила от 15.09.2009 г.) Министерството на образованието, младежта и науката осигурява:

1. обучение на децата с увреждания от предучилищна и училищна възраст в училищата по чл. 26, ал. 1, т. 1 - 10 от Закона за народната просвета и в детските градини по чл. 18 от същия закон;

2. подкрепяща среда за интегрирано обучение на децата с увреждания;

3. ранна слухово-речева, логопедична и психологична рехабилитация и рехабилитация на незрящи и слабовиждащи деца;

4. учебници, учебни помагала, съвременни технологии и технически средства за обучение на децата с увреждания до 18-годишна възраст или до завършване на средното им образование;

5. (доп. - ДВ, бр. 24 от 2010 г.) професионална подготовка на децата с увреждания и на лицата с увреждания до 29-годишна възраст.


Чл. 18. (Изм. - ДВ, бр. 74 от 2009 г., в сила от 15.09.2009 г.) Министерството на образованието, младежта и науката създава възможности за обучение на деца, които имат специални образователни потребности и не са интегрирани в обща образователна среда.


Чл. 19. Лицата, получили увреждане след 16-годишна възраст, имат право на допълнително безплатно обучение по програми за общообразователно и професионално образование и обучение за възрастни, както и на начална рехабилитация по специфични програми за формиране на основни умения.


Чл. 20. Висшите училища осигуряват:

1. подкрепяща среда, специални приспособления, подходящи учебни материали и допълнителна преподавателска помощ, подпомагащи процеса на обучение и оценяване на хората с увреждания;

2. подготовка на специалисти за работа с хора с увреждания.


Чл. 21. Професионалното обучение на хората с увреждания се осъществява от:

1. Агенцията по заетостта;

2. работодателите или органите по назначаване;

3. (изм. - ДВ, бр. 18 от 2006 г.) (*) лицата по чл. 18, ал. 1, т. 3 и 4 от Закона за социално подпомагане, които предоставят социални услуги за хора с увреждания;

4. специализираните предприятия и кооперации.


Раздел III.
Трудова заетост
Чл. 22. Трудовата заетост на хората с увреждания се осъществява чрез интегрирана работна среда и в специализирана работна среда.


Чл. 23. (1) Министерството на труда и социалната политика и Агенцията по заетостта разработват и реализират национални програми и мерки за насърчаване на заетостта, осигуряващи равни възможности на хората с увреждания за участие в пазара на труда.

(2) В програмите и мерките по ал. 1 се предвиждат средства за стимулиране на работодателите, които осигуряват заетост на хора с увреждания.


Чл. 24. Работодателят, съответно органът по назначаването, е длъжен да пригоди работното място към нуждите на лице с увреждане при неговото наемане или когато увреждането на лицето настъпи след наемането му на работа, освен когато разходите за това са необосновано големи и биха затруднили сериозно работодателя.


Чл. 25. (1) Работодателят, съответно органът по назначаването, може да кандидатства с проекти пред Агенцията за хората с увреждания за отпускане на средства за:

1. (изм. - ДВ, бр. 24 от 2010 г.) осигуряване на достъп до работното място за лице с трайно увреждане;

2. (изм. - ДВ, бр. 24 от 2010 г.) приспособяване на работното място за лице с трайно увреждане;

3. (изм. - ДВ, бр. 24 от 2010 г.) оборудване на работното място за лице с трайно увреждане.

(2) Агенцията за хората с увреждания ежегодно определя размера на администрираните от нея средства за финансиране проектите на работодателите по ал. 1.

(3) Агенцията за хората с увреждания предоставя средствата по одобрените проекти въз основа на сключен договор с работодателя.

(4) Работодателят наема на работа хора с трайни увреждания за срок не по-кратък от три години след усвояване на средствата по ал. 3.

(5) Работодателят, който не е усвоил средствата съгласно договора по ал. 3 или не е назначил хора с трайни увреждания, възстановява получените суми със законната лихва.

(6) Редът за кандидатстване и отпускане на средства по ал. 1 се определя в правилника за прилагане на закона.


Чл. 26. (1) (Предишен текст на чл. 26 - ДВ, бр. 24 от 2010 г.) Работодател, сключил договор по чл. 25, ал. 3, ползва следните преференции, при условие че не ползва такива по реда на Закона за насърчаване на заетостта:

1. средства от републиканския бюджет за 30 на сто от внесените от работодателя осигурителни вноски за държавното обществено осигуряване, задължителното здравно осигуряване и допълнителното задължително пенсионно осигуряване за наетите хора с увреждания по ред, определен с правилника за прилагане на закона;

2. средствата, изразходвани за целите по чл. 25, ал. 1, се отчитат по реда на действащото счетоводно законодателство и при данъчното облагане се прилага общият ред на Закона за корпоративното подоходно облагане.

(2) (Нова - ДВ, бр. 24 от 2010 г.) Агенцията за хората с увреждания извършва контрол относно разходването на средствата по ал. 1.


Чл. 27. (1) От общия брой на работните места по чл. 315, ал. 1 от Кодекса на труда работодателят определя не по-малко от половината за хора с трайни увреждания.

(2) Работодателят е длъжен да уведоми териториалните поделения на Агенцията по заетостта за определените работни места по ал. 1 и да обяви свободните работни места от тях в 14-дневен срок от определянето им.


Чл. 28. (1) Специализирани предприятия и кооперации на хора с увреждания са тези, които отговарят на следните условия:

1. регистрирани са по Търговския закон или по Закона за кооперациите;

2. произвеждат стоки или извършват услуги;

3. (изм. - ДВ, бр. 24 от 2010 г.) имат относителен дял на лицата с трайни увреждания, както следва:

а) (изм. - ДВ, бр. 24 от 2010 г.) за специализирани предприятия и кооперации за незрящи и слабовиждащи лица - не по-малко от 20 на сто от списъчния брой на персонала;

б) (изм. - ДВ, бр. 24 от 2010 г.) за специализирани предприятия и кооперации на лица с увреден слух - не по-малко от 30 на сто от списъчния брой на персонала;

в) (изм. - ДВ, бр. 24 от 2010 г.) за специализирани предприятия и кооперации на лица с други увреждания - не по-малко от 30 на сто от списъчния брой на персонала;

4. вписани са в регистъра по чл. 29.

(2) Специализираните предприятия и кооперации на хора с увреждания могат да бъдат финансирани от Агенцията за хората с увреждания по целеви проекти и програми по ред, определен в правилника за прилагане на закона.


Чл. 29. (1) Специализираните предприятия и кооперации на хората с увреждания се вписват в регистър в Агенцията за хората с увреждания.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 24 от 2010 г.) Условията и редът за вписване в регистъра по ал. 1 се определят в правилника за прилагане на закона.


Чл. 30. (Изм. - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г.) Министерският съвет одобрява списък на стоките и услугите, които се възлагат на специализираните предприятия или кооперации на лица с уреждания по реда на Закона за обществените поръчки.


Чл. 31. Изпълнителният директор на Агенцията за хората с увреждания утвърждава програми и проекти за започване и развитие на самостоятелна стопанска дейност на хората с увреждания при условия и по ред, определени в правилника за прилагане на закона.


Раздел IV.
Създаване на условия за достъпна жизнена и архитектурна среда
Чл. 32. Държавните органи и органите на местното самоуправление организират устройството и изграждането на урбанизирани територии за населението, включително за хората с увреждания, при условия и по ред, определени в Закона за устройство на територията.


Чл. 33. Министерството на регионалното развитие и благоустройството създава условия за достъпна жизнена и архитектурна среда за хората с увреждания, като разработва нормативни актове, правила, норми и нормативи за:

1. урбанизираната територия и нейните елементи;

2. сградите, съоръженията и техните елементи;

3. елементите за адаптиране на съществуващи сгради за обществено ползване и прилежащата им околна среда.


Чл. 34. (Изм. - ДВ, бр. 88 от 2005 г.) Министерството на транспорта създава условия за достъп на хората с увреждания до транспортни услуги, като разработва нормативни актове и стандарти за:

1. осигуряване на достъпен транспорт за обществено ползване;

2. внедряване на технически приспособления в общественото пространство и обществения транспорт с цел улесняване придвижването на хората с увреждания;

3. осигуряване на специални условия за движение, спиране, паркиране и престой на пътни превозни средства, управлявани от хора с увреждания или превозващи хора с увреждания;

4. осигуряване на безпрепятствен достъп в обществения транспорт на хора с увреждания, придружени от кучета водачи.


Чл. 35. (Изм. - ДВ, бр. 46 от 2007 г., в сила от 12.06.2007 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 24 от 2010 г.) За предоставяне на помощни средства, приспособления и съоръжения и медицински изделия по чл. 44, ал. 2 Агенцията за хората с увреждания води регистър на лицата, осъществяващи тези дейности.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 24 от 2010 г.) Дейностите по предоставяне на помощни средства, приспособления и съоръжения и медицински изделия се извършват от лица, регистрирани като търговци по националното законодателство на държава - членка на Европейския съюз, друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство или Конфедерация Швейцария.

(3) За вписване в регистъра по ал. 1 лицата подават заявление до изпълнителния директор на Агенцията за хората с увреждания, като прилагат и необходимите документи, определени в наредбата по ал. 5.

(4) В срок до един месец от датата на подаване на заявлението по ал. 3 изпълнителният директор на Агенцията за хората с увреждания издава удостоверения на лицата, вписани в регистъра.

(5) (Изм. - ДВ, бр. 24 от 2010 г.) Министърът на труда и социалната политика издава наредба за условията и реда за осъществяване и контрол на дейностите по предоставяне на помощни средства, приспособления и съоръжения за хората с увреждания и медицински изделия, посочени в списъците по чл. 35а, ал. 1.


Чл. 35а. (Нов - ДВ, бр. 46 от 2007 г., в сила от 12.06.2007 г.) (1) Министърът на труда и социалната политика съгласувано с министъра на здравеопазването утвърждава ежегодно списъци на:

1. помощните средства, приспособления и съоръжения за хората с увреждания;

2. медицинските изделия, предназначени за хората с увреждания.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 24 от 2010 г.) В случай на съмнение дали един продукт е медицинско изделие или помощно средство, приспособление или съоръжение за хора с увреждания, окончателно становище дава компетентният орган по Закона за медицинските изделия.

(3) (Отм. - ДВ, бр. 24 от 2010 г.)


Чл. 36. (Изм. - ДВ, бр. 103 от 2005 г., изм. - ДВ, бр. 74 от 2009 г., в сила от 15.09.2009 г., изм. - ДВ, бр. 24 от 2010 г.) Министерството на физическото възпитание и спорта и Министерството на образованието, младежта и науката в сътрудничество с общините, спортните федерации и спортните клубове създават условия за социална интеграция на хората с увреждания чрез:

1. приспособяване и предоставяне на спортните обекти и съоръжения за ползване от хора с увреждания;

2. популяризиране на спортни прояви на хора с увреждания чрез средствата за масово осведомяване;

3. подпомагане участието на спортистите с увреждания в тренировъчна и състезателна дейност;

4. подпомагане на извънучилищни детски и младежки дейности.


Чл. 37. (Изм. - ДВ, бр. 28 от 2005 г., изм. - ДВ, бр. 94 от 2005 г., в сила от 25.11.2005 г.) Министерството на културата в сътрудничество с общините осигурява условия за интеграция на хората с увреждания чрез:

1. предоставяне на специализирана информация за използване на услуги, маршрути, архитектурно-транспортни и други облекчения в места за обществено ползване, предназначени за отдих и култура;

2. подкрепа за развитие на таланта и насърчаване творческите изяви на хората с увреждания.


Чл. 38. Общините в рамките на предоставената им компетентност осигуряват:

1. изграждането на достъпна архитектурна среда в детските градини и училищата;

2. достъпен обществен превоз на пътници чрез приспособяване на съществуващите масови транспортни средства и въвеждане в експлоатация на технически пригодени за използване от лица с увреждания транспортни средства;

3. достъп на хората с увреждания, придружени от кучета водачи, до местата за обществено ползване;

4. специални транспортни услуги за хората с увреждания;

5. необходимите материални условия и средства за осъществяване на социални контакти на хората с увреждания.


Чл. 39. (1) Българската национална телевизия, Българското национално радио и Българската телеграфна агенция осигуряват информация, достъпна за хората с увреждания.

(2) Медиите по ал. 1 включват в своите програми специализирани предавания за хората с увреждания.


Раздел V.
Социално-икономическа защита
Чл. 40. (1) (Изм. - ДВ, бр. 24 от 2010 г., в сила от 01.01.2011 г.) От републиканския бюджет се осигуряват средствата за 50 на сто от внесените от работодателя осигурителни вноски за държавно обществено осигуряване, задължително здравно осигуряване и допълнително задължително пенсионно осигуряване за работещите по трудово правоотношение в специализираните предприятия, трудово-лечебните бази и кооперациите на хората с увреждания, членуващи в национално представителните организации на хората с увреждания и в национално представителните организации за хората с увреждания.

(2) Средствата по ал. 1 се използват за инвестиции, рехабилитация и социална интеграция на хората с увреждания.

(3) (Нова - ДВ, бр. 24 от 2010 г.) Контролът относно използването на средствата по ал. 2 се осъществява от Агенцията за хората с увреждания.

(4) (Изм. - ДВ, бр. 95 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г., предишна ал. 3 - ДВ, бр. 24 от 2010 г.) Специализираните предприятия, трудово-лечебните бази, обособените производствени единици и кооперациите ползват данъчни преференции, уредени в Закона за корпоративното подоходно облагане и в Закона за данъците върху доходите на физическите лица.


Чл. 41. (Изм. - ДВ, бр. 95 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) Хората с трайни увреждания, които получават доходи от трудова дейност, ползват данъчни облекчения при условия и по ред, определени в Закона за данъците върху доходите на физическите лица.


Чл. 41а. (Нов - ДВ, бр. 24 от 2010 г., в сила от 01.01.2011 г.) (1) Хората с трайни увреждания имат право на финансова подкрепа в зависимост от индивидуалните им потребности, установени в оценката по чл. 12, за ползване на:

1. социални услуги;

2. услуги за социална и медицинска рехабилитация;

3. услуги за участие в трудова заетост и професионална квалификация;

4. услуги за достъп до образование и обучение;

5. услуги за осигуряване на достъпна среда.

(2) Размерът, начинът на неговото формиране, условията и редът за предоставяне и ползване на финансовата подкрепа за всяка от услугите по ал. 1, т. 1 - 5 се определят с правилника за прилагане на закона.


Чл. 42. (1) (Изм. - ДВ, бр. 97 от 2006 г., изм. - ДВ, бр. 41 от 2009 г., в сила от 01.07.2009 г.) Хората с трайни увреждания имат право на месечна добавка за социална интеграция според индивидуалните им потребности съобразно степента на намалена работоспособност или вида и степента на увреждането.

(2) Добавката по ал. 1 е диференцирана и представлява парични средства, които допълват собствените доходи и са предназначени за покриване на допълнителни разходи за:

1. транспортни услуги;

2. информационни и телекомуникационни услуги;

3. обучение;

4. балнеолечение и рехабилитационни услуги;

5. (отм., предишна т. 6 - ДВ, бр. 105 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г.) достъпна информация;

6. (предишна т. 7 - ДВ, бр. 105 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г., изм. - ДВ, бр. 97 от 2006 г.) наем на общинско жилище;

7. (нова - ДВ, бр. 18 от 2006 г., в сила от 01.01.2006 г., изм. - ДВ, бр. 97 от 2006 г.) диетично хранене и лекарствени продукти.

(3) (Нова - ДВ, бр. 97 от 2006 г.) Индивидуалните потребности по ал. 1 се определят въз основа на методика, утвърдена от министъра на труда и социалната политика, по предложение на изпълнителния директор на Агенцията за хората с увреждания и на изпълнителния директор на Агенцията за социално подпомагане.

(4) (Предишна ал. 3 - ДВ, бр. 97 от 2006 г.) Общият размер на месечната добавка по ал. 1 се формира като сбор от средствата, определени по ал. 2.

(5) (Предишна ал. 4 - ДВ, бр. 97 от 2006 г.) Добавката се отпуска по предложение на комисията по чл. 13, ал. 2 въз основа на социалната оценка.

(6) (Предишна ал. 5 - ДВ, бр. 97 от 2006 г.) Добавката се отпуска въз основа на молба, подадена от правоимащия или от упълномощено от него лице.

(7) (Предишна ал. 6 - ДВ, бр. 97 от 2006 г.) След преценка на всички обстоятелства, отразени в социалната оценка, директорът на дирекция "Социално подпомагане" или упълномощено от него длъжностно лице издава заповед за отпускането й.

(Cool (Предишна ал. 7 - ДВ, бр. 97 от 2006 г.) Заповедта за отпускане или за отказ се съобщава писмено на лицето, подало молба, в 7-дневен срок от издаването й.

(9) (Предишна ал. 8 - ДВ, бр. 97 от 2006 г.) Отказът за отпускане на месечна добавка за социална интеграция задължително се мотивира.

(10) (Изм. - ДВ, бр. 30 от 2006 г., в сила от 12.07.2006 г., предишна ал. 9 - ДВ, бр. 97 от 2006 г.) Заповедта по ал. 6 се обжалва пред директора на регионалната дирекция "Социално подпомагане" по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

(11) (Предишна ал. 10 - ДВ, бр. 97 от 2006 г.) Хората с трайни увреждания, настанени на пълна държавна или общинска издръжка в лечебни заведения, както и в специализирани институции за срок, по-дълъг от един месец, нямат право да получават добавката по ал. 1 за периода на престоя си в тях.

(12) (Предишна ал. 11 - ДВ, бр. 97 от 2006 г.) Вземанията на лицата за месечни добавки за социална интеграция се погасяват в срок три месеца считано от края на месеца, за който се отнасят.

(13) (Предишна ал. 12 - ДВ, бр. 97 от 2006 г.) Определянето на размера, условията и реда за отпускане, прекратяване и възобновяване на добавката по ал. 1 се уреждат в правилника за прилагане на закона.


Чл. 42а. (Нов - ДВ, бр. 97 от 2006 г.) Право на месечна добавка съобразно вида на увреждането имат лицата:

1. със затруднения в придвижването, с намалена работоспособност от 50 до 70 на сто - по чл. 42, ал. 2, т. 1;

2. с трайни слухови и/или зрителни увреждания, довели до намалена работоспособност 71 и над 71 на сто - по чл. 42, ал. 2, т. 5.


Чл. 42б. (Нов - ДВ, бр. 97 от 2006 г.) Право на месечна добавка съобразно степента на намалена работоспособност имат лицата с трайни увреждания:

1. с 50 и над 50 на сто намалена работоспособност - по чл. 42, ал. 2, т. 3;

2. със 71 и над 71 на сто намалена работоспособност - по чл. 42, ал. 2, т. 1;

3. с над 90 на сто намалена работоспособност, с определена чужда помощ - по чл. 42, ал. 2, т. 2.


Чл. 42в. (Нов - ДВ, бр. 97 от 2006 г., изм. - ДВ, бр. 41 от 2009 г., в сила от 01.07.2009 г.) Децата с определени вид и степен на увреждане имат право на месечна добавка по чл. 42, ал. 2, т. 1, 3 и 5.


Чл. 42г. (Нов - ДВ, бр. 97 от 2006 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 41 от 2009 г., в сила от 01.07.2009 г.) Лицата с трайни увреждания с над 90 на сто намалена работоспособност, децата с определени вид и степен на увреждане и военноинвалидите имат право на добавка по чл. 42, ал. 2, т. 4, която се предоставя веднъж годишно при наличие на медицинско предписание от лекар специалист.

(2) Лицата с трайни увреждания с определена чужда помощ получават двойния размер на добавката по ал. 1 за покриване на разходите за един придружител, ако ползват такъв.


Чл. 42д. (Нов - ДВ, бр. 97 от 2006 г., изм. - ДВ, бр. 41 от 2009 г., в сила от 01.07.2009 г.) Децата със 71 и над 71 на сто определени вид и степен на увреждане имат право и на месечна добавка по чл. 42, ал. 2, т. 2.


Чл. 42е. (Нов - ДВ, бр. 97 от 2006 г.) Лицата с трайни увреждания с 50 и над 50 на сто намалена работоспособност имат право на месечна добавка по чл. 42, ал. 2, т. 6, ако са самотни и договорът за наем е сключен с тях.


Чл. 42ж. (Нов - ДВ, бр. 97 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г., изм. - ДВ, бр. 41 от 2009 г., в сила от 01.07.2009 г.) Лицата с трайни увреждания със 71 и над 71 на сто намалена работоспособност и децата с определени вид и степен на увреждане имат право на месечна добавка по чл. 42, ал. 2, т. 7 при условия и по ред, определени с наредба на министъра на здравеопазването и министъра на труда и социалната политика.


Чл. 43. (Отм. - ДВ, бр. 24 от 2010 г.)


Чл. 44. (Изм. - ДВ, бр. 24 от 2010 г.) (1) Хората с трайни увреждания съобразно своите потребности имат право на целеви помощи за:

1. покупка и приспособяване на лично моторно превозно средство;

2. внос на лично моторно превозно средство;

3. преустройство на жилище;

4. придружители на лица с увредено зрение, лица със затруднения в придвижването, лица с интелектуални затруднения и лица с психически разстройства, интерпретатори-придружители на лица със слепо-глухота и преводачи на лица с увреден слух.

(2) Хората с увреждания съобразно своите потребности имат право на целеви помощи за изработване, покупка и ремонт на помощни средства, приспособления, съоръжения и медицински изделия, посочени в списъците по чл. 35а, ал. 1, с изключение на медицинските изделия, които се заплащат напълно или частично от Националната здравноосигурителна каса.

(3) Размерът на целевите помощи по ал. 2 се определя по методика и със заповед, утвърдени от министъра на труда и социалната политика съгласувано с министъра на финансите, министъра на икономиката, енергетиката и туризма и министъра на здравеопазването.

(4) Министърът на труда и социалната политика, министърът на здравеопазването и директорът на Националната здравноосигурителна каса съвместно утвърждават координационен механизъм за взаимодействие при осъществяване на дейностите, свързани с целевите помощи по ал. 2.

(5) Условията и редът за отпускането, изплащането, изменянето и прекратяването на целевите помощи и размерите на целевите помощи по ал. 1 се определят с правилника за прилагане на закона.


Чл. 45. (1) (Изм. - ДВ, бр. 24 от 2010 г.) Месечните добавки и помощите по чл. 42 и чл. 44, ал. 1, т. 2 и 4 се освобождават от данъци и такси.

(2) Правото на месечни добавки и помощи е лично. Отказът от това право, както и прехвърлянето му са недействителни.

(3) От месечните добавки и помощи не могат да се правят удръжки.

(4) Недобросъвестно получени средства за месечни добавки и помощи се възстановяват с лихвата по реда за събиране на държавните вземания.

(5) Лицата, недобросъвестно получили месечни добавки и помощи, се лишават от тези добавки и помощи за срок една година.


Чл. 46. Времето, през което лицата са полагали грижи за човек с трайно увреждане и не са били осигурявани, се зачита за осигурителен стаж при пенсиониране при условията и по реда на Кодекса за социално осигуряване. За същия период лицата се смятат за здравноосигурени при условия и по ред, определени в Закона за здравното осигуряване.


Чл. 47. Учащите се хора с трайни увреждания, както и децата на родители с трайни увреждания имат право на стипендии и други облекчения при условия и по ред, определени в Закона за народната просвета и в Закона за висшето образование.


Чл. 48. Общините предоставят на хората с трайни увреждания жилища от общинския жилищен фонд при условия и по ред, определени в Закона за общинската собственост.


Глава пета.
ФИНАНСИРАНЕ
Чл. 49. Финансирането на дейностите по този закон се извършва със средства от:

1. републиканския бюджет;

2. общинския бюджет;

3. национални и международни програми;

4. дарения от местни и чуждестранни физически и юридически лица;

5. други източници.


Чл. 50. Агенцията за хората с увреждания е администратор на следните собствени приходи:

1. от мероприятия и дейности, организирани с цел подпомагане на интеграцията на хората с увреждания:

а) извънредни и специализирани тиражи на Държавната парично-предметна лотария и на Българския спортен тотализатор;

б) благотворителни и спортни прояви;

2. от доброволни вноски, дарения и завещания от местни или чуждестранни физически и юридически лица;

3. от глоби по този закон;

4. от други източници.


Чл. 51. Средствата на Агенцията за хората с увреждания по чл. 50 се разходват за реализиране на проекти и програми по този закон.


Чл. 52. (Изм. - ДВ, бр. 24 от 2010 г.) Национално представителните организации на и за хората с увреждания имат право на субсидия от държавния бюджет при условия и по ред, определени с правилника за прилагане на закона.


Глава шеста.
АДМИНИСТРАТИВНОНАКАЗАТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
Чл. 53. (1) Работодател, който не изпълни задълженията си по чл. 25, ал. 4 и 5, или длъжностно лице, което не изпълни задълженията си по този закон, се наказва с глоба, съответно имуществена санкция, от 500 до 1000 лв., ако не подлежи на по-тежко наказани

DariTT
Admin

Брой мнения : 62
Join date : 26.07.2011
Age : 41
Местожителство : Бургас

http://scoliosis.bulgarianforum.net

Върнете се в началото Go down

Върнете се в началото


 
Права за този форум:
Не Можете да отговаряте на темите